×
Meniu

Funcții vacante

Tatiana Răducan – Șef secția Resurse umane
Tel. de contact: 022-852-453
 

ANUNŢ

IMSP Institutul Oncologic, cu sediul: mun. Chişinău, str. N. Testemiţanu, 30, anunţă concurs pentru suplinirea posturilor vacante  după cum urmează:

 

 1. Anunț cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de șef Secție Arhivă
 2. Anunț cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de șef Bloc-Alimentar ordinul nr.75 din 29.06.2023
 3. Anunț cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de Șef Secția Economico-Financiară ordinul nr.50 din 17.05.2023
 4. Anunț cu privire la ocuparea funcției vacante de specialist relații publice 

MEDIC HEMATOLOG PENTRU COPII  – 1 post

Cerințele postului:

 • Cetățean al Republicii Moldova.
 • Studii superioare în medicină generală.
 • Studii postuniversitare la specialitatea solicitată;
 • Experienţa de muncă în domeniu constituie avantaj;
 • Deținerea gradului/titlului științific constituie un avantaj
 • Deţinerea categoriei de calificare în domeniu constituie un avantaj;
 • Cunoaşterea limbii de stat;
 • Cunoașterea limbilor străine constituie un avantaj
 • Abilitaţi excelente de relaţionare interpersonala, orientare către pacient.
 • Cunoașterea calculatorului.

MEDIC DIAGNOSTIC FUNCȚIONAL (TEMPORAR VACANT)  – 1 post

Cerințele postului:

 • Cetățean al Republicii Moldova.
 • Studii superioare în medicină generală.
 • Studii postuniversitare la specialitatea solicitată;
 • Experienţa de muncă în domeniu constituie avantaj;
 • Deținerea gradului/titlului științific constituie un avantaj
 • Deţinerea categoriei de calificare în domeniu constituie un avantaj;
 • Cunoaşterea limbii de stat;
 • Cunoașterea limbilor străine constituie un avantaj
 • Abilitaţi excelente de relaţionare interpersonala, orientare către pacient.
 • Cunoașterea calculatorului.

ASISTENT MEDICAL (bloc chirurgical, departament  terapie, chirurgie, anesteziologie și terapie intensivă)  – 20 posturi

Cerințele postului:

 • Studii medii de specialitate;
 • Experienţa de muncă în domeniu constituie avantaj;
 • Deţinerea categoriei de calificare în domeniu constituie un avantaj;
 • Cunoaşterea limbii de stat;
 • Cunoașterea limbilor străine constituie un avantaj
 • Abilităţi de acordare a îngrijirilor medicale nursing.
 • Competenţe în administrarea tratamentelor prescrise de medic intravenos, intramuscular;
 • Cunoştinţe privind modul de utilizare a medicamentelor şi potenţialele lor riscuri sau efecte adverse;
 • Abilitaţi excelente de relaţionare interpersonala, orientare către pacient.
 • Cunoașterea calculatorului.

Termenul limită de prezentare a dosarelor:  01 martie 2020

ASISTENT MEDICAL IMAGIST RADIOLOG – 1 post

Cerințele postului:

 • Studii medii de specialitate;
 • Experienţa de muncă în domeniu constituie avantaj;
 • Deţinerea categoriei de calificare în domeniu constituie un avantaj;
 • Cunoaşterea limbii de stat;
 • Cunoașterea limbilor străine constituie un avantaj
 • Cunoştinţe privind modul de utilizare a medicamentelor şi potenţialele lor riscuri sau efecte adverse;
 • Abilități de utilizare a echipamentului și utilajului medical de diagnostic;
 • Abilitaţi excelente de relaţionare interpersonala, orientare către pacient.
 • Cunoașterea calculatorului.

Termenul limită de prezentare a dosarelor:  01martie 2020

În vederea participării la concurs solicitanţii vor depune personal la sediul instituţiei, Secţia resurse umane, un dosar (mapă) care va conţine în mod obligatoriu:

 • cererea de înscriere la concurs cu menționarea postului solicitat adresată Directorului;
 • curriculum vitae model Europass;
 • copia actului de identitate;
 • copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente, care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele
 • copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare;
 • copie (extrasul din) carnetului de munca sau alte acte care atestă vechimea în muncă a candidatului;
 • copia documentelor de evidenţă militară – pentru recruţi şi rezervişti;
 • 2 referințe de la locurile anterioare de muncă;
 • cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere precum că nu există antecedente penale, care să fie incompatibile cu funcţia pentru care candidează;
 • declaraţie pe propria răspundere privind existența rudelor și afinilor
 • adeverinţă medicală (forma 0-86-U), care să ateste starea de sănătate a candidatului;
 • 2 fotografii 3×4.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Dosarele pot fi depuse direct la secţia resurse umane a IMSP Institutul Oncologic, în termen până la 01.03.2022, între orele 8:45 – 15:30, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică. Persoana responsabilă de recepţionarea dosarelor şi furnizarea informaţiilor suplimentare referitor la organizarea concursului – dna Rodica Gutium, şefa a secţiei resurse umane, tel: 0(22) 852 453; e-mail: [email protected]