×
Meniu

Secția Proctologie

Secţia Proctologie este o unitate organizată în subordinea IMSP IO, în care se desfăşoară servicii medicale – tratamentul chirurgical al tumorilor colorectale, care asigură în principal asistenţă medicală de specialitate, curativă, preventivă şi de recuperare pentru pacienţii cu cancer colorectal.

Subdiviziunea se încadrează în realizarea Misiunii IMSP IO: de a contribui la menţinerea şi ameliorarea nivelului de sănătate a populaţiei prin prestarea serviciilor medicale specializate, calitative, pacienţilor afectaţi de maladii oncologice si hemopatii maligne la nivelul aşişţentei medicale specializate de ambulator și asistentei spitaliceşti aţât în plan metodic consultativ, curativ, cât și ştiinţific.

Subdiviziunea participă activ la implementarea/dezvoltarea sistemului de control managerial, implementarea/dezvoltarea procedurilor operaţionale privind sistemul de calitate, precum şi a normelor de protecţia muncii, securitate şi sănătate în muncă.

Subdiviziunea este obligată să asigure în fiecare an respectarea clauzelor prevăzute în contractul de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul sistemului obligatoriu de asistenţă medicală În activitatea sa se conformează Codului muncii al RM, Legii nr. 411/1995 ocrotirii sănătăţii, Legii nr. 264/2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic, Legii nr. 263/2005 Cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului; instrucţiuni, ordine ale fondatorului şi ale IMSP Institutul Oncologic.

ATRIBUŢIILE SUBDIVIZIUNII

 • Subdiviziunea acordă servicii medicale de specialitate tuturor asiguraţilor, în mod nediscriminatoriu şi cu respectarea dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale;
 • Raportează indicatorii prevăzuţi în normele privind execuţia, raportarea şi controlul activităţii, inclusiv a Programului Naţional de Control a Cancerului şi utilizează eficient sumele cu această destinaţie;
 • Asigură utilizarea formularelor cu regim special unic pe ţară, ori completează corect la zi formularele utilizate de IMSP IO conform prevederilor legale;
 • Asigură condiţiile necesare pentru aplicarea măsurilor de protecţie a muncii, de protecţie civilă şi pază contra incendiilor, conform normelor în vigoare;
 • Asigură gestiunea datelor şi informaţiilor medicale prin utilizarea programelor informatice de management din cadrul IMSP IO;
 • Subdiviziunea va asigura supravegherea permanentă şi controlul riguros în vederea apariţiei unor evenimente epidemiologice şi prevenirii infecţiilor asociate asistenţei medicale prin respectarea programului de curăţenie şi dezinfecţie;
 • Subdiviziunea îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de alte acte normative în vigoare;
 • Subdiviziunea planifică, organizează şi aceste acţiuni coordonează activitatea colaboratorilor săi, materializând în indicatorii de performanţă;
 • Evaluează şi solicită administraţiei necesarul de medicamente şi consumabile medicale, necesare deservirii calitative a pacienţilor;
 • Evaluează raportul echipelor de gardă, în care se reflectă evenimentele din secţie din ultemele 24 de ore;
 • Controlează efectuarea investigaţiilor prescrise, asigură şi urmăreşte stabilirea diagnosticului, aplicarea corectă a indicaţiilor terapeutice şi chirurgicale, hotărăşte momentul externării bolnavului;
 • Colaborează cu şefii altor secții şi laboratoare în vederea stabilirii diagnosticului şi aplicării tratamentului corespunzător;
 • 0rganizează consultații medicale de specialitate în alte secţii din instituţie şi din afara acesteia (evaluări specializate).
 • 0rganizează şi răspunde de activitatea de recuperare a pacienţilor spitalizaţi.

Colectivul secției Proctologie