×
Meniu

Secția statistică medicală

Secția statistică medicală a IMSP Institutul Oncologic prezintă o subdiviziune specializată predestinată pentru monitorizarea, evaluarea, analiza și raportarea datelor statistice ce țin de activitatea curativ-diagnostică, precum și pentru implementarea și dezvoltarea tehnologiilor informaționale în activitatea instituției.

 Principalele activităţi sunt:

 • colectează si verifica datele la nivel de spital lunar, trimestrial, anual si le prelucrează in vederea trimiterii spre Centrul Național de Management în Sănătate și către Compania Națională de Asigurări în Medicină.
 • întocmirea de rapoarte, centralizatoare, dări de seamă şi situaţii statistice;
 • calcularea indicatorilor specifici prin care se analizează activitatea spitalului;
 • gestionarea foilor de observaţie clinică generală şi de zi, după externarea pacienţilor;
 • gestionarea și soluționarea solicitărilor venite din partea pacienților și a diverselor instituții publice.
 • întocmește situații prin care se informează conducerea spitalului cât si șefii de secție despre indicatorii obținuți, cazurile nevalidate, ICM, lunar, trimestrial, anual;
 • tine legătura in permanenta cu secțiile si compartimentele spitalului.
 • acordă suport consultativ metodic în organizarea și planificarea eficientă a serviciilor medicale în conformitate cu cerințele cadrului normativ existent;
 • stabilește relații de colaborare cu instituțiile medicale de profil și parteneri de dezvoltare.
 • analiza calității îndeplinirii fișelor a bolnavului staționar conform standardelor codificării aprobate;
 • consultarea personală (inclusiv prin telefon) cu medicii specialiști de profil privind corectitudinea codificării;
 • raportarea lunară a datelor la nivel de pacient în format electronic către CNAM;
 • prezentarea rapoartelor privind raportarea și validarea datelor la nivel de pacient către administrația instituției;
 • analiza cauzelor nevalidării de sistem informațional a fișelor medicale a bolnavului staționar și prezentarea rezultatelor în formă analitică către administrația instituției;
 • informarea șefilor de secții, medicilor, privind cauzele nevalidării pentru evitarea ulterioară a erorilor;
 • îndeplinirea cererii pentru revalidarea cazurilor invalidate de sistem informațional conform regulilor din grupa C;
 • asigurarea revalidării cazurilor nevalidate conform regulilor S și C prin aplicație informatică DRG-ONLINE, efectuând corectări, modificări necesare și retransmiterea cazurilor către CNAM;
 • administrarea aplicației DRG-ONLINE la nivelul instituției;
 • întocmirea rapoartelor, centralizărilor, dărilor de seamă și a situațiilor statistice periodice lunare, trimestriale, semestriale și anuale;
 • executarea, în termenele stabilite, a tuturor lucrărilor de statistică medicală, precum și a celor necesare pentru activitatea operativă a instituției;
 • asigurarea circuitului informațional al datelor prin sistemul informatic existent;
 • introducerea zilnică, verificarea și transmiterea datelor privitoare la pacienții din foile de observație clinice generale;
 • primirea documentației bolnavilor ieșiți din institut prelucrarea şi înregistrarea aceștia (foi de observație clinice generale);
 • clasificarea foilor de observație clinice generale ale bolnavilor ieșiți pe grupe de boli, pe secții;
 • ținerea evidenței datelor statistice pe formulare stabilite de MSMPS și întocmirea rapoartelor statistice ale institutului, verificând exactitatea datelor statistice ale secțiilor cuprinse în rapoartele secțiilor;
 • punerea la dispoziția secțiilor a datelor statistice și a documentației medicale necesare pentru activitatea curentă și asigurarea prelucrării datelor statistice;
 • urmărirea corelării diferiților indicatori de activitate comparativ cu alte unități sau pe țara și informarea șefilor de secție și a conducerii unității;
 • ținerea la zi a evidenței informatizate a pacienților externați și răspunderea privind corectitudinea datelor introduse în calculator, întocmite și transmise către Compania Naţională de Asigurări în Medicină, Ministerul Sănătății și alte organe abilitate ale statului;
 • asigurarea controlului zilnic al foilor de mișcare a bolnavului și compararea cu baza de date;
 • asigurarea înregistrării mișcării zilnice a bolnavilor în centralizatorul electronic;
 • efectuarea controlului periodic al listei bolnavilor externaţi și întocmirea situației numerice a acestora.

 Contacte:

Secția statistică medicală

Natalia Griza, Șef secție

Tel.: 022-852-186

e-mail:  [email protected]

 Compartiment DRG

Andrian Gherman, Medic metodist

Tel.: 022-852-640

e-mail:  [email protected]