×
Meniu

Echipa mass-media

Rodica Tomașenco – specialist Relații cu publicul  și mass-media

Tel. de contact: 022 852 487

Serviciul relaţii cu publicul şi mass-media este o unitate structurală a IMSP Institutul Oncologic, instituită în conformitate cu Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 557 din 28.06.2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentului şi Organigramei Instituţiei Medico-sanitare Publice Institutul Oncologic” în care se desfăşoară servicii, care asigură comunicarea eficientă a instituţiei cu publicul larg, reprezentanţii societăţii civile şi cu mijloacele de informare în masă, în vederea informării operative, veridice şi complete a societăţii despre activitatea IMSP Institutul Oncologic.

 SRPMM se încadrează în realizarea Misiunii IMSP IO: de a contribui la menţinerea şi ameliorarea nivelului de sănătate a populaţiei prin prestarea serviciilor medicale specializate, calitative, pacienţilor afectaţi de maladii oncologice şi hemopatii maligne, la nivelul asistenţei medicale specializate de ambulator şi asistenţei spitaliceşti atât în plan metodic consultativ, curativ, cât şi ştiinţific.

SRPMM participă activ la implementarea/dezvoltarea sistemului de control managerial, implementarea/dezvoltarea procedurilor operaţionale privind sistemul de calitate, precum şi a normelor de protecţia muncii, securitate şi sănătate în muncă.

În activitatea sa, serviciul Relaţii cu publicul şi mass-media se conformează Codului muncii al RM, Legii nr. 411/1995 ocrotirii sănătăţii, Ordinul nr.

902/2014 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de comunicare dintre instituţiile medico-sanitare, instituţiile de sănătate publică

şi mijloacele mass-media a informaţiilor care se referă la copii”, precum şi de regulile interne privind accesul reprezentanţilor mass-media pe teritoriul Institutului Oncologic, instrucţiuni şi ordine ale fondatorului şi ale IMSP Institutul Oncologic.

Subdiviziunea acordă servicii de informare de specialitate şi promovează imaginea instituţiei prin respectarea cadrului legislativ în vigoare;

 • SRPMM îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de alte acte legislative,

normative şi administrative în vigoare, precum:

 • întocmeşte şi difuzează comunicate şi materiale de presă despre activitatea instituţiei şi a conducerii acesteia, despre activităţile iniţiate, promovate şi realizate în domeniul de activitate a instituției;
 • oferă suport informaţional şi consultativ reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă privind specificul domeniului de activitate al instituţiei;
 • examinează şi oferă răspunsuri la solicitările de informaţie adresate de către reprezentanţii mijloacelor de informare în masă din ţară şi de peste hotare;
 • asigură actualizarea paginii web oficiale a IMSP Institutul Oncologic;
 • asigură publicarea informaţiei privind instituţia şi domeniile de activitate a acesteia;
 • difuzează pentru publicul larg, în mod operativ, informaţia de interes public;
 • asigură respectarea dreptului de acces la informaţie în cadrul instituţiei şi familiarizează angajaţii instituţiei cu reglementările cadrului legislativ privind accesul la informaţie;
 • facilitează accesul reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă la informaţia de interes public din domeniul de activitate a autorităţii;
 • monitorizează reflectarea de către mijloacele de informare în masă a iniţiativelor şi realizărilor autorităţii în domeniul său de activitate, asigurând crearea unei imagini pozitive a instituţiei;
 • informează conducerea instituţiei despre atitudinea opiniei publice faţă de situaţia din domeniu, exprimată în mijloacele de informare în masă, în special,  privind activitatea instituţiei şi a conducerii;
 • participă la elaborarea materialelor informative şi a discursurilor pentru evenimentele publice la care participă conducerea instituţiei;
 • asigură interacţiunea conducerii instituţiei cu reprezentanţii mijloacelor de informare în masă;
 • înregistrează solicitările de realizare de către reprezentanţii mijloacelor de informare în masă a interviurilor cu conducerea instituţii şi cu alţi funcţionari din cadrul acesteia;
 • colaborează cu unităţi similare din cadrul altor autorităţi publice din ţară şi de peste hotare, în scopul efectuării schimbului de experienţă în domeniu;
 • participă la cursuri de instruire, conferinţe, seminare, mese rotunde cu tematică relevantă domeniului, organizate în ţară şi peste hotare;
 • exercită şi alte drepturi, conform legislaţiei, normative, administrative, regulamentului şi fişei de post.